Общи условия

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ЧЛ.1 Поръчващият възлага, а изпълнителят се задължава да извърши на свой риск срещу възнаграждение по поръчка или мостра мебели.


II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.(1) Възложителят следва да изплати на изпълнителя възнаграждението в пълен размер след изработването на мебелите.

Чл.2.(2) Аванс от 50% дължи преди започване на самото изпълнение и доплащане дължи преди приемането на мебелите.

Чл.2.(3) Плащането се извършва в търговските обекти на Мебели Краси – Красимир Симеонов” ЕООД, ЕИК 175203389 или по банков път при банка Уникредит Булбанк АД по банкова сметка IBAN: BG48 UNCR 7630 1078 4252 00 BIC: UNCRBGSF

Чл.2.(4) При индивидуална онлайн поръчка се спазват условията по Чл.2.(2)


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.3.(1) Изпълнителят се задължава да изработи възложеното му от поръчващия качествено и му предаде изработеното в срок.

Чл.3.(2) да предяви изискванията си към Възложителя във връзка непълноти по дадено задание, възпрепятстващи го да изпълни договорените си задължения в определения срок.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4.(1) Възложителят да изплати на Изпълнителя договорените мебели по договорения начин в уговорения срок.

Чл.4.(2) Да си осигури хора или да заплати допълнително при пренасянето и монтажа на мебелите.

Чл.4.(3) Поръчващият се задължава да определи заданието и да предостави необходимата информация за изпълнението на договора.

Чл.4.(4) Поръчващият се задължава да приеме стоката си в срок до пет работни дни след изтичането на крайния срок за изработка.


V. НЕУСТОЙКИ

Чл.5.(1) При забавяне на плащането по-късно от два дни от крайния срок Възложителят дължи неустойка в размер на 5% /пет процента/ от общата стойност на договора. 

Чл.5.(2) При прекратяване на договора от страна на поръчващия авансовата сума не се възстановява и договорът се счита за прекратен.

Чл.5.(3) При непотърсена стока от възложителя в срок от 7 /седем/ работни дни от крайната дата упомената в договора за изработка, договорът се счита за прекратен.

и стоката остава в полза на изпълнителя.

Чл.5.(4) При забавяне на поръчката от изпълнителя в срок по-голям от посочения в чл.1.(1) дължи неустойка в размер на 1% /един процент/ от стойността на поръчката.

Чл.5.(5) При забавяне на срока по Чл.4.(4) Изпълнителят има право да начисли такса склад в размер на 2% /два процента/ на седмица за престоя на стоката. Срока за престоят на стоката започва да тече от датата считана за краен срок за изработка на мебелите.


VI. ОНЛАЙН ПОКУПКА И ИНДИВИДУАЛНА ОНЛАЙН ПОРЪЧКА

Чл.6.(1) Онлайн покупка се счита за покупка на наличен продукт със стандартни цвят и размери.

Чл.6.(2) Индивидуална онлайн поръчка се счита за покупка на продукт с цвят по избор на Възложителя, нестандартни размери по проект на Възложителя и промени по желание на Възложителя.

Чл.6.(3) Условията по Чл.6.(1) и Чл.6.(2) важат за покупки направени от онлайн магазина на Мебели Краси – Красимир Симеонов” ЕООД, а именно: www.mebelikrasi.bg

Shopping Cart